Statut stowarzyszenia

Stanisław Haykowski

Regimenty i pułki polskie

STATUT STOWARZYSZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1.Arsenał – Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831, zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem miłośników historii dawnych wojsk polskich, kultywującym tradycje dawnej broni i barwy, a w szczególności wybranych oddziałów Rzeczpospolitej z lat 1717-1831, w tym Regimentu 10 Szefostwa Działyńskich, Brygady I Kawalerii Narodowej, 4 Pułku Straży Przedniej, 2 Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej, 7 Pułku Lansjerów i 4 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego.

2.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz innych ustaw.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz środowiska Polaków za granicą.

 

§ 3.

 

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

 

§ 4.

 

1.Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i opiera swoją społecznie użyteczną działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków.

2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej.

3.Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

4.Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może pozyskiwać wolontariuszy.

 

§ 5.

 

Stowarzyszenie może powoływać wewnętrzne (krajowe) oraz zewnętrzne (zagraniczne) jednostki terenowe zwane oddziałami.

 

§ 6.

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.Oddziały terenowe Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

3.Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania oddziałów terenowych posiadających osobowość prawną.

§ 7.

 

1.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach.

2.Oddziały Stowarzyszenia mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych celach działania.

§ 8.

 

1.Stowarzyszenie ma prawo używania sztandaru, odznak oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.Za zasługi położone w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może nadawać odznaki honorowe osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej.

3.Członkowie Stowarzyszenia posiadają stroje historyczne wraz z oporządzeniem zgodnie z wzorem ustalonym wewnętrznym regulaminem.

 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

 

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

1)wychowanie obywatelskie członków Stowarzyszenia w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna,

2)kultywowanie tradycji formacji wojsk polskich,

3)promowanie narodowej historii i tradycji,

4)pogłębianie ogólnej i specjalistycznej wiedzy historycznej,

5)podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,

6)nauczanie zdyscyplinowanego życia w zespole.

 

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)organizowanie wykładów, ćwiczeń, biwaków i innych spotkań w zakresie ogólnego i specjalistycznego kształcenia historycznego,

2)organizowanie przedsięwzięć mających na celu krzewienie wartości kulturowych,

3)prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie biuletynów informacyjnych i innych publikacji dotyczących działalności Stowarzyszenia),

4)współpracę:

a)z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, młodzieżowymi oraz z placówkami kultury, oświaty i wychowania w zakresie działań objętych statutem Stowarzyszenia,

b)z zagranicznymi i krajowymi organizacjami, zajmującymi się podobną działalnością.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11.

1.Członkami mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§ 12.

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)członków zwyczajnych,

2)członków wspierających,

3)członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:

1)posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)nie została pozbawiona praw publicznych,

3)popiera cele statutowe Stowarzyszenia,

4)złoży deklarację członkowską,

5)posiada wysokie walory moralne.

3.Członkiem zwyczajnym może również być:

1)małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych na członkostwo i działalność w Stowarzyszeniu,

2)małoletni poniżej 16 lat, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych na członkostwo i działalność w Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem że w działaniach Stowarzyszenia może uczestniczyć wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego, będącego członkiem zwyczajnym.

4.Członkowie zwyczajni są przyjmowani do Stowarzyszenia na mocy decyzji Przewodniczącego Zarządu Głównego, po złożeniu pisemnej deklaracji i otrzymaniu legitymacji członka zwyczajnego podpisanej przez Przewodniczącego Zarządu.

 

§ 13.

 

1.Z zastrzeżeniem ust. 3 niżej, członkowi zwyczajnemu, który posiada jednoletni staż, przysługuje:

1)prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu bądź z prawem głosu, jeżeli uczestniczy w nim jako delegat,

2)prawo uczestniczenia w zebraniach członków oddziałów z prawem głosu,

3)czynne i bierne prawo wyborcze do władz naczelnych Stowarzyszenia, jeżeli uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków jako delegat,

4)czynne i bierne prawo wyborcze do władz oddziału,

5)prawo noszenia munduru i odznak.

2.Członkom zwyczajnym, nie posiadającym stażu określonego w § 13 ust. 1, przysługuje:

1)prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i zebraniach członków oddziałów bez prawa głosu,

2)prawo przydzielenia do członka zwyczajnego, posiadającego staż określony w § 13 ust. 1, pod którego opieką zdobywa wiedzę i umiejętności posiadane przez członków czynnych.

3.W okresie przed powołaniem oddziałów Stowarzyszenia, członkowi zwyczajnemu posiadającemu staż określony w § 13. ust. 1. przysługuje:

1)prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu,

2)czynne i bierne prawo wyborcze do władz naczelnych Stowarzyszenia.

 

§ 14.

Członkowie zwyczajni są obowiązani:

1)przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

1)brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia,

2)przestrzegać zasad współżycia społecznego,

3)regularnie płacić składki członkowskie.

 

§ 15.

 

1.Pełnoletnim osobom fizycznym i osobom prawnym zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia, które popierają materialnie cele Stowarzyszenia bądź zadeklarowały na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną może być nadana godność członka wspierającego.

2.Godność członka wspierającego nadaje i odbiera Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego oddziałupo konsultacji z Zarządem Głównym.

3.Członek wspierający nie bierze czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia.

4.Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym wWalnym Zebraniu Członków.

5.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 16.

 

1.Pełnoletnim osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w działalności Stowarzyszenia oraz odznaczającym się wysokimi walorami społecznymi i obywatelskimi może być nadana godność członka honorowego.

2.Członkiem honorowym nie może być osoba fizyczna będąca jednocześnie członkiem czynnym.

3.Godność członka honorowego nadaje i odbiera Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego oddziałupo konsultacji ze Zarządem Głównym.

4.Członek honorowy nie bierze czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia.

5.Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym wWalnym Zebraniu Członków.

6.Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

 

 

§ 17.

 

Członkiem Stowarzyszenia, wspierającym lub honorowym, może być także cudzoziemiec, niezależnie od miejsca przebywania (lub siedziby), o ile wspiera bądź uczestniczy w działalności Stowarzyszenia.

 

§ 18.

 

1.Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1)śmierci członka,

2)dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

3)zalegania z płaceniem składek przez okres 18 miesięcy,

4)likwidacji osoby prawnej,

5)wykluczenia orzeczeniem Sądu Honorowego Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia bądź za działanie na jego szkodę,

6)utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.

2.W przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4, 6 ust. 1. wyżej, właściwy Zarząd Oddziału, a w okresie, o którym mowa w § 13. ust. 3. wyżej, Zarząd Główny, dokonuje skreślenia z listy członków stowarzyszenia.

Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, a w okresie, o którym mowa w § 13. ust. 3. wyżej, do Głównej Komisji Rewizyjnej – w ciągu trzydziestu dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu.

 

IV. WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

 

§ 19.

 

1.Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1)Walne Zebranie Członków,

2)Zarząd Główny,

3)Główna Komisja Rewizyjna,

4)Główny Sąd Honorowy.

2.Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków

3.Władzami oddziału Stowarzyszenia są:

1)zebranie członków oddziału,

2)zarząd oddziału,

3)komisja rewizyjna oddziału,

4)sąd honorowy oddziału.

4.Komisje rewizyjne są wybierane w oddziałach, które liczą ponad 15 członków. W oddziałach, w których nie wybiera się komisji rewizyjnej, kontrolę sprawuje bezpośrednio Główna Komisja Rewizyjna.

 

§ 20.

 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

 

§ 21.

 

1.Oddziały Stowarzyszenia powołuje Zarząd Główny na wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących jego członkami zwyczajnymi.

2.Uchwała Zarządu Głównego o utworzeniu oddziału określa również jego terytorialny zasięg działania oraz siedzibę.

3.Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1)zaprzestania faktycznej działalności przez oddział, bądź zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 18 miesięcy.

2)złożenia przez Główną Komisję Rewizyjną, bądź zarząd oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału.

 

V. WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA.

 

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

 

§ 22.

 

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 23.

 

1.Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 3 lata, a w okresie przed powołaniem oddziałów Stowarzyszenia raz na rok przez Zarząd Główny.

2.O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny zawiadamia wszystkich członków co najmniej na sześć tygodni przed wyznaczonym terminem.

 

§ 24.

 

1.Do Walnego Zebrania Członków należy:

1)ustalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego,

3)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4)wybór i odwoływanie Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,

5)uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

6)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

7)podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jej majątku.

2.Zasady i tryb pracy Walnego Zebrania Członków określa regulamin.

 

§ 25.

1.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)z głosem decydującym – delegaci wybrani na zebraniach oddziałów, albo, w okresie, o którym mowa w § 13. ust. 3. wyżej, członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

2)z głosem doradczym – inni członkowie Stowarzyszenia.

2.Liczbę delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków wybieranych przez poszczególne oddziały ustala Zarząd Główny w ten sposób, by liczba delegatów nie przekroczyła 50 osób. Ustalane liczby delegatów powinno być proporcjonalne do liczby zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie działania poszczególnych oddziałów.

3.Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.

 

§ 26.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

1)z własnej inicjatywy,

2)na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)na wniosek 1/3 liczby delegatów na Walne Zebranie Członków.

 

§ 27.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

 

B. ZARZĄD GŁÓWNY.

 

§ 28.

 

1.Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

2.Do Zarządu Głównego należy:

1)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2)kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie  uchwałami Walnego Zebrania Członków,

3)opracowywanie i uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia na podstawie i w granicach wskazanych uchwałą Walnego Zebrania Członków, oraz opracowywanie innych projektów wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów Stowarzyszenia,

4)uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,

5)podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku nieruchomego Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 56 i 57 statutu,

6)podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, o których mowa w § 7 pkt. 1, jak też przedstawianie kandydatów Stowarzyszenia do władz tych organizacji,

7)zawieszanie zarządów oddziałów lub poszczególnych ich członków w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub statutem Stowarzyszenia. Zawieszenie poszczególnych członków zarządów oddziału nastąpić może po wydaniu orzeczenia przez Główny Sąd Honorowy w przedmiocie zawieszenia, bądź na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub po zasięgnięciu jej opinii. W razie zawieszenia całego zarządu oddziału, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje – do czasu wyboru nowego zarządu przez Zebranie Członków Oddziału,

8)uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Walnego Zebrania Członków uchwał zarządów oddziałów,

9)ustalanie wysokości składek członkowskich,

10)przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków.

 

§ 29.

 

1.Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego, dwóch zastępców, skarbnika oraz sekretarza przy czym pierwszy Zarząd składa się Przewodniczącego, oraz skarbnika i sekretarza, którzy pełnią również funkcję zastępców Przewodniczącego.

2.W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji Przewodniczącego wybranego przez Walne Zebranie Członków, Zarząd Główny wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym nowego Przewodniczącego.

3.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Zarządu Głównego – w jego skład wchodzą zastępcy członków Zarządu Głównego wybrani na Walnym Zebraniu Członków, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Walne Zebranie Członków.

4.Z zastrzeżeniem § 56 ust. 2. niniejszego Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są:

a)jednoosobowo, Przewodniczący Zarządu, lub

b)dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 30.

 

1.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i zwoływane są przez Przewodniczącego:

1)z własnej inicjatywy,

2)na wniosek 1/3 liczby członków Rady,

3)na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

2.Posiedzenie Zarządu Głównego powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 31.

 

1.Organem doradczym Stowarzyszenia, działającym przy Zarządzie Głównym, jest Rada.

2.Rada składa się z nominowanych przez Zarząd Główny założycieli Stowarzyszenia lub z byłych członków Zarządu Głównego.

3.Liczba członków Rady nie może przekroczyć 15 osób.

 

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA.

 

§ 32.

 

1.Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością.

2.Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3.Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4.Członków Głównej Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków.

5.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Komisji – w jej skład wchodzą zastępcy członków Komisji wybrani przez Walne Zebranie Członków, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Walne Zebranie Członków. W okresie, o którym mowa w § 13. ust. 3. wyżej, lub w przypadku braku zastępców, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie Członków celem powołania na wakujące stanowiska nowych członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

6.Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

a)nie mogą być członkami Zarządu Głównego, ani Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 33.

 

Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności,

2)przeprowadzenie kontroli działalności wszystkich organów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i programem działania,

3)występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

4)składanie na posiedzeniach Zarządu Głównego wniosków i opinii dotyczących projektu planów i budżetu,

5)występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

6)nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów,

7)zawieszanie komisji rewizyjnych oddziałów w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub statutem Stowarzyszenia.

 

§ 34.

 

Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia określa regulamin.

 

§ 35.

 

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

 

 

D. GŁÓWNY SĄD HONOROWY.

 

§ 36.

 

1.Główny Sąd Honorowy składa się z 8 członków.

2.Główny Sąd Honorowy wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Głównego Sądu Honorowego w skład jego wchodzą zastępcy członków Sądu wybrani na Walnym Zebraniu Członków w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Zebranie.

 

§ 37.

 

Główny Sąd Honorowy rozpatruje sprawy członków Stowarzyszenia dotyczące:

1)nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,

2)naruszania zasad współżycia społecznego,

3)konfliktów między członkami w sprawach działalności statutowej Stowarzyszenia,

4)konfliktów między władzami Stowarzyszenia.

 

§ 38.

 

1.Do Głównego Sądu Honorowego należy:

1)rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw, które dotyczą członków władz naczelnych Stowarzyszenia i władz oddziałów oraz członków honorowych,

2)rozpatrywanie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Honorowego jako sądu pierwszej instancji oraz orzeczeń sądów honorowych oddziałów,

3)nadzorowanie działalności sądów honorowych oddziałów,

4)uchwalanie regulaminów Głównego Sądu Honorowego i sądów honorowych oddziałów.

2.Główny Sąd Honorowy rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających, a, z zastrzeżeniem ust. 4 zdanie 2 niżej, odwołania od orzeczeń tego Sądu w pięcioosobowych zespołach orzekających. W skład pięcioosobowego zespołu orzekającego nie mogą wchodzić osoby, które rozpatrywały sprawy w pierwszej instancji.

3.Od orzeczeń Głównego Sądu Honorowego wydanych I instancji służy odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

4.W okresie, o którym mowa w § 13. ust. 3. wyżej, Główny Sąd Honorowy składa się z trzech członków. Odwołania od orzeczeń tego Sądu rozpatruje Walne Zebranie Członków.

 

§ 39.

 

1.Orzeczenia Głównego Sądu Honorowego wydane w II instancji są ostateczne.

2.Orzeczenia Walnego Zgromadzenia Członków, wydane w II instancji są ostateczne.

 

 

§ 40.

Główny Sąd Honorowy może wymierzać następujące kary:

1)upomnienie,

2)naganę,

3)zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku,

4)wykluczenie ze Stowarzyszenia,

5)pozbawienie odznaki honorowej Stowarzyszenia.

 

VI. WŁADZE ODDZIAŁU

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓWODDZIAŁU

 

§ 41.

 

1.Najwyższą władzą oddziału jestzebranie członków oddziału.

2.Do zebrania członków oddziału należy:

1)ustalanie ogólnych kierunków działalności oddziału,

2)rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności władz oddziału,

3)podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium zarządowi oddziału na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,

4)wybór członków i zastępców członków władz oddziału,

5)wybór delegatów na Walne Zebranie Członków,

6)uchwalenie wniosków na Walne Zebranie Członków.

3.O terminie i miejscu obrad zebrania członków oddziału zarząd oddziału zawiadamia jego uczestników co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

4.Zebranie członków oddziału jest prawomocne w drugim terminie bez względu na ilość członków biorących udział w zebraniu.

 

§ 42.

 

1.W zebraniu członków oddziału biorą udział z głosem decydującym członkowie zwykli oddziałów, posiadający staż określony w § 13 pkt. 1, a pozostali członkowie zwyczajni z głosem doradczym.

2.Liczbę delegatów na Walne Zebranie Członków wybieranych przez poszczególne oddziały ustalaZarząd Główny. Ustalane liczby delegatów powinno być proporcjonalne do liczby zrzeszonych członków zwykłych na terenie poszczególnych oddziałów.

3.Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.

 

§ 43.

 

1.Nadzwyczajne zebranie członków oddziału zwołuje zarząd oddziału:

1)z własnej inicjatywy,

2)na wniosek Zarządu Głównego,

3)na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,

4)na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków oddziału.

2. Nadzwyczajne zebranie członków oddziału powinno być zwołane przez zarząd oddziału w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

 

B. ZARZĄD ODDZIAŁU

 

§ 44.

 

1.Zarząd oddziału składa się z trzech członków.

2.Na czele zarządu oddziału stoi Przewodniczący oddziału wybierany na zebraniu członków oddziału.

3.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności zarządu oddziału nie posiadającego osobowości prawnej, poniżej wymaganego minimum kompetencje zarządu oddziału sprawuje Zarząd Główny bezpośrednio, albo przez wskazanego przedstawiciela.

4.W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji Przewodniczącego wybranego przez zebranie członków oddziału, zarząd oddziału uzupełnia swój skład przez kooptację, maksymalnie do połowy składu pochodzącego z wyboru, a następnie wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym nowego Przewodniczącego.

 

§ 45.

Do zarządu oddziału należy:

1)reprezentowanie oddziału na zewnątrz,

2)kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,

3)zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu oddziału,

4)opracowywanie projektów planu działalności, budżetu oraz przedstawianie ich Zarządowi Głównemu,

5)uchwalanie budżetu oddziału w ramach przydzielonych środków oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

6)opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów oddziału,

7)przygotowywanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków.

 

§ 46.

 

1.Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż razna 6 miesięcy i zwoływane są przez Przewodniczącego oddziału lub jego zastępcę.

2.Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

 

§ 47.

 

1.Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 członków.

2.Komisja rewizyjna oddziału wybiera spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności komisji rewizyjnej oddziału – Zarząd oddziału zwołuje zebranie członków oddziału celem powołania na wakujące stanowiska nowych członków komisji rewizyjnej oddziału.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:

a)nie mogą być członkami Zarządu Głównego, ani Zarządu Oddziału, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 48.

 

1.Do komisji rewizyjnej oddziału należy:

1)przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności działalności,

2)występowanie do zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

3)występowanie na zebraniu członków oddziału z wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału,

2.Komisja rewizyjna oddziału może wystąpić do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach zarządu oddziału bądź poszczególnych jego członków.

 

D. SĄD HONOROWY ODDZIAŁU

 

§ 49.

1.Sąd honorowy oddziału składa się z 3 członków. Sąd honorowy oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności sądu honorowego oddziału, Zarząd oddziału zwołuje zebranie członków oddziału celem powołania na wakujące stanowiska nowych członków Sądu honorowego oddziału.

 

§ 50.

 

1.Sąd honorowy oddziału rozpatruje w I instancji sprawy członków oddziału.

2.Sąd honorowy oddziału rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.

 

VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§ 54.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 55.

 

1.Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1)składki członkowskie,

2)dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

3)dotacje,

4)zapisy, spadki i darowizny.

2.Dochodami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny, a dochodami oddziałów ich zarządy.

3.Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową, zgodnie z zasadami określonymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami.

 

§ 56.

 

1.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny.

2.Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictwa oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy co najmniej dwóch upoważnionych członków Zarządu Głównego, w tym Przewodniczącego Stowarzyszenia lub Skarbnika.

3.Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictwa oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wymagane są podpisy co najmniej dwóch upoważnionych członków zarządów tych oddziałów.

4.Zabronione jest:

1)udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 57.

 

1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

2.Projekty zmian statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 58.

 

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walne Zebranie Członków.

2.W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określi sposób przeprowadzenia likwidacji i określi cel, na który powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami).

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1.Arsenał – Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831, zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem miłośników historii dawnych wojsk polskich, kultywującym tradycje dawnej broni i barwy, a w szczególności wybranych oddziałów Rzeczpospolitej z lat 1717-1831, w tym Regimentu 10 Szefostwa Działyńskich, Brygady I Kawalerii Narodowej, 4 Pułku Straży Przedniej, 2 Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej, 7 Pułku Lansjerów i 4 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego.

2.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz innych ustaw.

 

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz środowiska Polaków za granicą.

 

§ 3.

 

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

 

§ 4.

 

1.Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i opiera swoją społecznie użyteczną działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków.

2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej.

3.Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

4.Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może pozyskiwać wolontariuszy.

 

§ 5.

 

Stowarzyszenie może powoływać wewnętrzne (krajowe) oraz zewnętrzne (zagraniczne) jednostki terenowe zwane oddziałami.

§ 6.

 

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.Oddziały terenowe Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

3.Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania oddziałów terenowych posiadających osobowość prawną.

§ 7.

 

1.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach.

2.Oddziały Stowarzyszenia mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych celach działania.

§ 8.

 

1.Stowarzyszenie ma prawo używania sztandaru, odznak oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.Za zasługi położone w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może nadawać odznaki honorowe osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej.

3.Członkowie Stowarzyszenia posiadają stroje historyczne wraz z oporządzeniem zgodnie z wzorem ustalonym wewnętrznym regulaminem.

 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

 

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

1)wychowanie obywatelskie członków Stowarzyszenia w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna,

2)kultywowanie tradycji formacji wojsk polskich,

3)promowanie narodowej historii i tradycji,

4)pogłębianie ogólnej i specjalistycznej wiedzy historycznej,

5)podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,

6)nauczanie zdyscyplinowanego życia w zespole.

 

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)organizowanie wykładów, ćwiczeń, biwaków i innych spotkań w zakresie ogólnego i specjalistycznego kształcenia historycznego,

2)organizowanie przedsięwzięć mających na celu krzewienie wartości kulturowych,

3)prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie biuletynów informacyjnych i innych publikacji dotyczących działalności Stowarzyszenia),

4)współpracę:

a)z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, młodzieżowymi oraz z placówkami kultury, oświaty i wychowania w zakresie działań objętych statutem Stowarzyszenia,

b)z zagranicznymi i krajowymi organizacjami, zajmującymi się podobną działalnością.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11.

1.Członkami mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§ 12.

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)członków zwyczajnych,

2)członków wspierających,

3)członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:

1)posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)nie została pozbawiona praw publicznych,

3)popiera cele statutowe Stowarzyszenia,

4)złoży deklarację członkowską,

5)posiada wysokie walory moralne.

3.Członkiem zwyczajnym może również być:

1)małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych na członkostwo i działalność w Stowarzyszeniu,

2)małoletni poniżej 16 lat, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych na członkostwo i działalność w Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem że w działaniach Stowarzyszenia może uczestniczyć wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego, będącego członkiem zwyczajnym.

4.Członkowie zwyczajni są przyjmowani do Stowarzyszenia na mocy decyzji Przewodniczącego Zarządu Głównego, po złożeniu pisemnej deklaracji i otrzymaniu legitymacji członka zwyczajnego podpisanej przez Przewodniczącego Zarządu.

 

§ 13.

 

1.Z zastrzeżeniem ust. 3 niżej, członkowi zwyczajnemu, który posiada jednoletni staż, przysługuje:

1)prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu bądź z prawem głosu, jeżeli uczestniczy w nim jako delegat,

2)prawo uczestniczenia w zebraniach członków oddziałów z prawem głosu,

3)czynne i bierne prawo wyborcze do władz naczelnych Stowarzyszenia, jeżeli uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków jako delegat,

4)czynne i bierne prawo wyborcze do władz oddziału,

5)prawo noszenia munduru i odznak.

2.Członkom zwyczajnym, nie posiadającym stażu określonego w § 13 ust. 1, przysługuje:

1)prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i zebraniach członków oddziałów bez prawa głosu,

2)prawo przydzielenia do członka zwyczajnego, posiadającego staż określony w § 13 ust. 1, pod którego opieką zdobywa wiedzę i umiejętności posiadane przez członków czynnych.

3.W okresie przed powołaniem oddziałów Stowarzyszenia, członkowi zwyczajnemu posiadającemu staż określony w § 13. ust. 1. przysługuje:

1)prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu,

2)czynne i bierne prawo wyborcze do władz naczelnych Stowarzyszenia.

 

§ 14.

Członkowie zwyczajni są obowiązani:

1)przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

1)brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia,

2)przestrzegać zasad współżycia społecznego,

3)regularnie płacić składki członkowskie.

 

§ 15.

 

1.Pełnoletnim osobom fizycznym i osobom prawnym zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia, które popierają materialnie cele Stowarzyszenia bądź zadeklarowały na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną może być nadana godność członka wspierającego.

2.Godność członka wspierającego nadaje i odbiera Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego oddziałupo konsultacji z Zarządem Głównym.

3.Członek wspierający nie bierze czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia.

4.Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym wWalnym Zebraniu Członków.

5.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 16.

 

1.Pełnoletnim osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w działalności Stowarzyszenia oraz odznaczającym się wysokimi walorami społecznymi i obywatelskimi może być nadana godność członka honorowego.

2.Członkiem honorowym nie może być osoba fizyczna będąca jednocześnie członkiem czynnym.

3.Godność członka honorowego nadaje i odbiera Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego oddziałupo konsultacji ze Zarządem Głównym.

4.Członek honorowy nie bierze czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia.

5.Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym wWalnym Zebraniu Członków.

6.Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

 

 

§ 17.

 

Członkiem Stowarzyszenia, wspierającym lub honorowym, może być także cudzoziemiec, niezależnie od miejsca przebywania (lub siedziby), o ile wspiera bądź uczestniczy w działalności Stowarzyszenia.

 

§ 18.

 

1.Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1)śmierci członka,

2)dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

3)zalegania z płaceniem składek przez okres 18 miesięcy,

4)likwidacji osoby prawnej,

5)wykluczenia orzeczeniem Sądu Honorowego Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia bądź za działanie na jego szkodę,

6)utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.

2.W przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4, 6 ust. 1. wyżej, właściwy Zarząd Oddziału, a w okresie, o którym mowa w § 13. ust. 3. wyżej, Zarząd Główny, dokonuje skreślenia z listy członków stowarzyszenia.

Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, a w okresie, o którym mowa w § 13. ust. 3. wyżej, do Głównej Komisji Rewizyjnej – w ciągu trzydziestu dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu.

 

IV. WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

 

§ 19.

 

1.Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1)Walne Zebranie Członków,

2)Zarząd Główny,

3)Główna Komisja Rewizyjna,

4)Główny Sąd Honorowy.

2.Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków

3.Władzami oddziału Stowarzyszenia są:

1)zebranie członków oddziału,

2)zarząd oddziału,

3)komisja rewizyjna oddziału,

4)sąd honorowy oddziału.

4.Komisje rewizyjne są wybierane w oddziałach, które liczą ponad 15 członków. W oddziałach, w których nie wybiera się komisji rewizyjnej, kontrolę sprawuje bezpośrednio Główna Komisja Rewizyjna.

 

§ 20.

 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

 

§ 21.

 

1.Oddziały Stowarzyszenia powołuje Zarząd Główny na wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących jego członkami zwyczajnymi.

2.Uchwała Zarządu Głównego o utworzeniu oddziału określa również jego terytorialny zasięg działania oraz siedzibę.

3.Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1)zaprzestania faktycznej działalności przez oddział, bądź zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 18 miesięcy.

2)złożenia przez Główną Komisję Rewizyjną, bądź zarząd oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału.

 

V. WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA.

 

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

 

§ 22.

 

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 23.

 

1.Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 3 lata, a w okresie przed powołaniem oddziałów Stowarzyszenia raz na rok przez Zarząd Główny.

2.O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny zawiadamia wszystkich członków co najmniej na sześć tygodni przed wyznaczonym terminem.

 

§ 24.

 

1.Do Walnego Zebrania Członków należy:

1)ustalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego,

3)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4)wybór i odwoływanie Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,

5)uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

6)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

7)podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jej majątku.

2.Zasady i tryb pracy Walnego Zebrania Członków określa regulamin.

 

§ 25.

1.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)z głosem decydującym – delegaci wybrani na zebraniach oddziałów, albo, w okresie, o którym mowa w § 13. ust. 3. wyżej, członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

2)z głosem doradczym – inni członkowie Stowarzyszenia.

2.Liczbę delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków wybieranych przez poszczególne oddziały ustala Zarząd Główny w ten sposób, by liczba delegatów nie przekroczyła 50 osób. Ustalane liczby delegatów powinno być proporcjonalne do liczby zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie działania poszczególnych oddziałów.

3.Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.

 

§ 26.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

1)z własnej inicjatywy,

2)na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)na wniosek 1/3 liczby delegatów na Walne Zebranie Członków.

 

§ 27.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

 

B. ZARZĄD GŁÓWNY.

 

§ 28.

 

1.Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

2.Do Zarządu Głównego należy:

1)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2)kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie  uchwałami Walnego Zebrania Członków,

3)opracowywanie i uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia na podstawie i w granicach wskazanych uchwałą Walnego Zebrania Członków, oraz opracowywanie innych projektów wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów Stowarzyszenia,

4)uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,

5)podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku nieruchomego Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 56 i 57 statutu,

6)podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, o których mowa w § 7 pkt. 1, jak też przedstawianie kandydatów Stowarzyszenia do władz tych organizacji,

7)zawieszanie zarządów oddziałów lub poszczególnych ich członków w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub statutem Stowarzyszenia. Zawieszenie poszczególnych członków zarządów oddziału nastąpić może po wydaniu orzeczenia przez Główny Sąd Honorowy w przedmiocie zawieszenia, bądź na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub po zasięgnięciu jej opinii. W razie zawieszenia całego zarządu oddziału, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje – do czasu wyboru nowego zarządu przez Zebranie Członków Oddziału,

8)uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Walnego Zebrania Członków uchwał zarządów oddziałów,

9)ustalanie wysokości składek członkowskich,

10)przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków.

 

§ 29.

 

1.Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego, dwóch zastępców, skarbnika oraz sekretarza przy czym pierwszy Zarząd składa się Przewodniczącego, oraz skarbnika i sekretarza, którzy pełnią również funkcję zastępców Przewodniczącego.

2.W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji Przewodniczącego wybranego przez Walne Zebranie Członków, Zarząd Główny wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym nowego Przewodniczącego.

3.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Zarządu Głównego – w jego skład wchodzą zastępcy członków Zarządu Głównego wybrani na Walnym Zebraniu Członków, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Walne Zebranie Członków.

4.Z zastrzeżeniem § 56 ust. 2. niniejszego Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są:

a)jednoosobowo, Przewodniczący Zarządu, lub

b)dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 30.

 

1.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i zwoływane są przez Przewodniczącego:

1)z własnej inicjatywy,

2)na wniosek 1/3 liczby członków Rady,

3)na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

2.Posiedzenie Zarządu Głównego powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 31.

 

1.Organem doradczym Stowarzyszenia, działającym przy Zarządzie Głównym, jest Rada.

2.Rada składa się z nominowanych przez Zarząd Główny założycieli Stowarzyszenia lub z byłych członków Zarządu Głównego.

3.Liczba członków Rady nie może przekroczyć 15 osób.

 

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA.

 

§ 32.

 

1.Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością.

2.Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3.Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4.Członków Głównej Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków.

5.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Komisji – w jej skład wchodzą zastępcy członków Komisji wybrani przez Walne Zebranie Członków, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Walne Zebranie Członków. W okresie, o którym mowa w § 13. ust. 3. wyżej, lub w przypadku braku zastępców, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie Członków celem powołania na wakujące stanowiska nowych członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

6.Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

a)nie mogą być członkami Zarządu Głównego, ani Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 33.

 

Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności,

2)przeprowadzenie kontroli działalności wszystkich organów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i programem działania,

3)występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

4)składanie na posiedzeniach Zarządu Głównego wniosków i opinii dotyczących projektu planów i budżetu,

5)występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

6)nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów,

7)zawieszanie komisji rewizyjnych oddziałów w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub statutem Stowarzyszenia.

 

§ 34.

 

Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia określa regulamin.

 

§ 35.

 

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

 

 

D. GŁÓWNY SĄD HONOROWY.

 

§ 36.

 

1.Główny Sąd Honorowy składa się z 8 członków.

2.Główny Sąd Honorowy wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Głównego Sądu Honorowego w skład jego wchodzą zastępcy członków Sądu wybrani na Walnym Zebraniu Członków w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Zebranie.

 

§ 37.

 

Główny Sąd Honorowy rozpatruje sprawy członków Stowarzyszenia dotyczące:

1)nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,

2)naruszania zasad współżycia społecznego,

3)konfliktów między członkami w sprawach działalności statutowej Stowarzyszenia,

4)konfliktów między władzami Stowarzyszenia.

 

§ 38.

 

1.Do Głównego Sądu Honorowego należy:

1)rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw, które dotyczą członków władz naczelnych Stowarzyszenia i władz oddziałów oraz członków honorowych,

2)rozpatrywanie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Honorowego jako sądu pierwszej instancji oraz orzeczeń sądów honorowych oddziałów,

3)nadzorowanie działalności sądów honorowych oddziałów,

4)uchwalanie regulaminów Głównego Sądu Honorowego i sądów honorowych oddziałów.

2.Główny Sąd Honorowy rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających, a, z zastrzeżeniem ust. 4 zdanie 2 niżej, odwołania od orzeczeń tego Sądu w pięcioosobowych zespołach orzekających. W skład pięcioosobowego zespołu orzekającego nie mogą wchodzić osoby, które rozpatrywały sprawy w pierwszej instancji.

3.Od orzeczeń Głównego Sądu Honorowego wydanych I instancji służy odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

4.W okresie, o którym mowa w § 13. ust. 3. wyżej, Główny Sąd Honorowy składa się z trzech członków. Odwołania od orzeczeń tego Sądu rozpatruje Walne Zebranie Członków.

 

§ 39.

 

1.Orzeczenia Głównego Sądu Honorowego wydane w II instancji są ostateczne.

2.Orzeczenia Walnego Zgromadzenia Członków, wydane w II instancji są ostateczne.

 

 

§ 40.

Główny Sąd Honorowy może wymierzać następujące kary:

1)upomnienie,

2)naganę,

3)zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku,

4)wykluczenie ze Stowarzyszenia,

5)pozbawienie odznaki honorowej Stowarzyszenia.

 

VI. WŁADZE ODDZIAŁU

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓWODDZIAŁU

 

§ 41.

 

1.Najwyższą władzą oddziału jestzebranie członków oddziału.

2.Do zebrania członków oddziału należy:

1)ustalanie ogólnych kierunków działalności oddziału,

2)rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności władz oddziału,

3)podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium zarządowi oddziału na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,

4)wybór członków i zastępców członków władz oddziału,

5)wybór delegatów na Walne Zebranie Członków,

6)uchwalenie wniosków na Walne Zebranie Członków.

3.O terminie i miejscu obrad zebrania członków oddziału zarząd oddziału zawiadamia jego uczestników co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

4.Zebranie członków oddziału jest prawomocne w drugim terminie bez względu na ilość członków biorących udział w zebraniu.

 

§ 42.

 

1.W zebraniu członków oddziału biorą udział z głosem decydującym członkowie zwykli oddziałów, posiadający staż określony w § 13 pkt. 1, a pozostali członkowie zwyczajni z głosem doradczym.

2.Liczbę delegatów na Walne Zebranie Członków wybieranych przez poszczególne oddziały ustalaZarząd Główny. Ustalane liczby delegatów powinno być proporcjonalne do liczby zrzeszonych członków zwykłych na terenie poszczególnych oddziałów.

3.Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.

 

§ 43.

 

1.Nadzwyczajne zebranie członków oddziału zwołuje zarząd oddziału:

1)z własnej inicjatywy,

2)na wniosek Zarządu Głównego,

3)na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,

4)na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków oddziału.

2. Nadzwyczajne zebranie członków oddziału powinno być zwołane przez zarząd oddziału w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

 

B. ZARZĄD ODDZIAŁU

 

§ 44.

 

1.Zarząd oddziału składa się z trzech członków.

2.Na czele zarządu oddziału stoi Przewodniczący oddziału wybierany na zebraniu członków oddziału.

3.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności zarządu oddziału nie posiadającego osobowości prawnej, poniżej wymaganego minimum kompetencje zarządu oddziału sprawuje Zarząd Główny bezpośrednio, albo przez wskazanego przedstawiciela.

4.W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji Przewodniczącego wybranego przez zebranie członków oddziału, zarząd oddziału uzupełnia swój skład przez kooptację, maksymalnie do połowy składu pochodzącego z wyboru, a następnie wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym nowego Przewodniczącego.

 

§ 45.

Do zarządu oddziału należy:

1)reprezentowanie oddziału na zewnątrz,

2)kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,

3)zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu oddziału,

4)opracowywanie projektów planu działalności, budżetu oraz przedstawianie ich Zarządowi Głównemu,

5)uchwalanie budżetu oddziału w ramach przydzielonych środków oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

6)opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów oddziału,

7)przygotowywanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków.

 

§ 46.

 

1.Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż razna 6 miesięcy i zwoływane są przez Przewodniczącego oddziału lub jego zastępcę.

2.Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

 

§ 47.

 

1.Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 członków.

2.Komisja rewizyjna oddziału wybiera spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności komisji rewizyjnej oddziału – Zarząd oddziału zwołuje zebranie członków oddziału celem powołania na wakujące stanowiska nowych członków komisji rewizyjnej oddziału.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:

a)nie mogą być członkami Zarządu Głównego, ani Zarządu Oddziału, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 48.

 

1.Do komisji rewizyjnej oddziału należy:

1)przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności działalności,

2)występowanie do zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

3)występowanie na zebraniu członków oddziału z wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału,

2.Komisja rewizyjna oddziału może wystąpić do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach zarządu oddziału bądź poszczególnych jego członków.

 

D. SĄD HONOROWY ODDZIAŁU

 

§ 49.

1.Sąd honorowy oddziału składa się z 3 członków. Sąd honorowy oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2.W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności sądu honorowego oddziału, Zarząd oddziału zwołuje zebranie członków oddziału celem powołania na wakujące stanowiska nowych członków Sądu honorowego oddziału.

 

§ 50.

 

1.Sąd honorowy oddziału rozpatruje w I instancji sprawy członków oddziału.

2.Sąd honorowy oddziału rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.

 

VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§ 54.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 55.

 

1.Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1)składki członkowskie,

2)dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

3)dotacje,

4)zapisy, spadki i darowizny.

2.Dochodami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny, a dochodami oddziałów ich zarządy.

3.Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową, zgodnie z zasadami określonymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami.

 

§ 56.

 

1.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny.

2.Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictwa oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy co najmniej dwóch upoważnionych członków Zarządu Głównego, w tym Przewodniczącego Stowarzyszenia lub Skarbnika.

3.Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictwa oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wymagane są podpisy co najmniej dwóch upoważnionych członków zarządów tych oddziałów.

4.Zabronione jest:

1)udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 57.

 

1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

2.Projekty zmian statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 58.

 

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walne Zebranie Członków.

2.W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określi sposób przeprowadzenia likwidacji i określi cel, na który powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami).