Na kwatere

Regulamin kawalerii z 1812 r.: „O Placówkach i Strażach przednich Piechoty.”

Arsenał Kawaleria Skomentuj

Szanowni Państwo! Z ogromną przyjemnością udostępniamy trzecią część regulaminu kawalerii napoleońskiej z roku 1812, opracowaną na podstawie pracy pt. „Przepisy polowe w czasie boiu, przeznaczone dla jazdy lekkiey i wszelkich officerów teyże broni / z francuskiego na oyczysty ięzyk przełożone przez Alexandra Oborskiego.” Również i w tym przypadku zdecydowaliśmy nie uwspółcześniać pisowni. Zapraszamy do lektury.


Ponieważ sposób powierzenia placówce rozległości ziemi i strzeżenia iey, niemniey rozpoznanie okolic, ustawienie straż przednich, kommunikacyie ze strażami przyległemi, wуindagowanie ludzi przychodzących, i  tym podobne, iest równe tak dla piechoty iako i iazdy, a zatem w tym rozdziale tylko mówić będziemy, co się szczególniej tyczy piechoty.
Pozycyia zazwyczaj mieysca powinna nam podać wybór woyska, tak do rozpoznania nieprzyiaciela, iako i bronienia posterunku.
Brzeg lasu od strony nieprzyjaciela, a zwłaszcza gdy iest oparty o kray odkryty, nie może bydź dobrze strzeżonym, tylko przez piechotę.
Jakakolwiek by wieś była z przystępem zarosłym, przecinana rowami, płotami, ogrodami, domami, nie może bydź przez samę iazdę strzeżona.
W pierwszym przypadku łańcuch będzie rozciągnięty nad brzegiem lasu, nie opuszczaiąc mieysc wyniosłych i wystawiaiących lasu; dróg od nieprzyiaciela, padołów, wywozów, zgoła, żeby nic nie mogło przeyść przez łańcuch nie będąc postrzeżonem.
Podług potrzeby, ieżeli tego okoliczności wymagać będą, aby zmnieyszyć straże, użyie się straż ruchomych (vedetted volantes), i zaleci im się ustawicznie iednym ku drugim zbliżać , iednak nie zaniedbuiąc nigdy mieysc, dróg i wąwozów, które stałemi strażami opatrzone bydż powinny. Te ostrożności powinny mieć mieysce, osobliwie podczas nocy ciemney i niepogodney.
O sto albo sto pięćdziesiąt kroków w tył łańcucha, mnie y albo więcey, podług gęstwiny, umieszczę się małe poczty z czterech ludzi, w odległości 4, albo 5 widzów (vedettes), ktoreby ie widzieć mogły, a przynaymniey wiedzieć o tychże, gdzie się znayduią skoroby które ciężko dostrzedz było. Te małe straże będą umieszczone od strony, skąd by nieprzyiaciela się spodziewano; zatamuią drogi zasiekami, w kształcie pół cyrkułu, zostawiwszy na boku mieysce, aby straże i wywiady (patrouilles) wolny przechod miały. W tyle tey drugiey linii, za środkiem tych małych poczt, na nayznacznieyszem przeyściu, umieści się posterunek pryncypalny, który się równie zasiekami wzmocni. Gdy się dni kilka na podobnym zostaie posterunku, wynosi się za zasiekami wał, kilka stop szeroki, darnią i chróstem zmocniony, wysokości przenoszęcey zasiekę.
Ostrożności w pierwszych rozdziałach wskazane, tak dla widzów ( vedett es) iako i placówek, wywiadów (palrouilles), mogą bydź użyte, dla oboiey broni. Piechoty tylko wywiady nie mają się tak oddalać od swych posterunków, iak iazdy.
Officer na posterunku będący, przedsięweźmie środki w ułatwieniu sobie cofnięcia się; ieźeii iest wśród lasu, powinien sobie opatrzyć wyiście, krytą drogę, ciąg płotów, domów etc. Może także zasłonić się strumieniem, a dla pewności, aby nie bydź odciętym w swoiem cofaniu się, powinien swe skrzydła zabezpieczyć kilką małemi strażami, aby wcześnie był uwiadomiony, coby się na tyle działo; gdyby zaś to cofanie się miało mieysce w czystem polu, powinien się porozumieć z oddziałem poblizkim iazdy, przy którego wsparciu się ściągnie.
Jeżeli posterunek piechoty iest umieszczony we wsi, środki zabezpieczenia, które wziąść należy, powinny bydź odpowiadaiące pozycyi wsi, iey rozległości i budówli domów. Jeżeli wieś iest cała w sobie zebraną, otoczona płotami i sadami gęstemi, przecinana drogami, dokąd różne ulice zmierzają, naprzód należy się na czołach dróg od nieprzyiaciela idących zatarasować się, w około tychże, między płotami i ogrodami straże umieścić, które tak maią bydź rozrzedzone, aby nieprzyjaciel wsi zwiedzieć nie był wstanie, nie będąc postrzeżonym. W domku naybliższym takiego zatarassowania się umieści się straż, która czuwać będzie nad gatunkiem tego oszańcowania, aby ludzie mieyscowi nie psuli wieżdżaiac i wyieźdżaiąc; ci coby wewnątrz mieli do czynienia, obiadą. Nie można częstokroć lepiey okryć wyyścia i okolice wioski, iak rozstawiane straże za ogrodami z tamtey strony płotów, nie oddalaiąc ich nad 200 kroków na przód; w czystem zaś polu gdzieby niczem okryć ie nie można było, na leży zmnieyszyć odległość, ułatwiaiąc tymże rozpoznanie zbliżaiących się ku nim, równie cofnięcie się i danie odporu przeciwko natarczywości iakiego huzara.
Jeżeliby cmentarz przez swoię wyniosłość, albo panowanie nad droga idącą od nieprzyiaciela, mógł bydź użytym ku obronie, przedmiot więc takowy zaymie główna placówka; umieszcza się straż w dzwonnicy, aby we dnie donosiła co zoczy; wybiorą się naybliższe domy tego mieysca zbioru ( place d’alarme), każe się części ludzi zaiąć one ku spoczynku, reszta zaś obeymie przeznaczone mieysce na główną placówkę. Broń spoczywaiących w porządku ułożona będzie przy teyże placówce.
Gdyby z korzyścią nie można użyć cmentarza, natenczas obierze się czy kościół czy dom iaki dachówką okryty, o któryby się można oprzeć, używszy płotów, murów, albo tym podobnych wkoło ogrodów będących, zkądby ognia dawać można było na znacznieysze wyjścia.
Są to przezorności w razie gdyby się zaś kilka dni takowy posterunek miał pozostać. Jest bardzo łatwo powiększyć iego obronę, sypiąc wał za tarassami, czyli zasiekami, osadziwszy mieysca panuiące, wyniosłe nad wsią i okolicami, wspartym będąc płotami, ogrodami etc.
Trzeba mieć baczenie także, aby wszystkie małe poczty, iako i straże na swoim obwodzie będące, miały kommunikacyią między ogrodami i płotami, niemniey, żeby były wyyścia kręte, zachowane dla przychodzących i wychodzących wywiadów (patrouilles); nakoniec wszystko to zachować, co się mówiło o ostrożności w strzeżeniu się we dnie i w nocy.
Kościoły także staią się rodzaiem obrony, wkopawszy palissadę w formie połcyrkułu przed wchodem, postawiwszy niemniey rósztowanie wewnątrz, aby i okien użyć można było; lecz ten sposób nie służy posterunkom obwieszczaiącym, gdyż podobne nie mogą zaniechać wszelakiego cofania się.
Wszystkie wsie nie są równie zdatne do strzeżenia i bronienia się; bywaią porozrzucane domy w dolinach , na brzegach rzek, Ale ponieważ naypryncypalnieysze drogi bywaią te, które się ściągaią ku kościołowi, a zatem ledwo nie zawsze w okolicach iego, trzeba się starać umieszczać posterunek. Naypożytecznieyszą bowiem rzeczą iest, znaczniejsze przyyścia zaiąć, stosuiąc się do okoliczności i czasu, umieszczaiąc tyle widzów ( vedette ) i straż posiłkowych, ile potrzeba wymagać będzie, aby nie bydż od nieprzyiaciela odciętym, ani otoczonym.