Noc muzeow na warszawskiej cytadeli

Noc Muzeów na warszawskiej Cytadeli

Arsenał Wydarzenia Skomentuj

Noc Muzeów na warszawskiej Cytadeli

Noc Muzeów

Za nami Noc Muzeów. Podczas pokazu historycznego na warszawskiej cytadeli pojawiło się szereg grup odtwarzających najróżniejsze okresy historyczne. W tym szwoleżerowie gwardii, Stowarzyszenie Artylerii Dawnej, Pułki 4 i 7 Piechoty Księstwa Warszawskiego, oraz ze stanowiskiem polowego medyka p. prof. Maria Turos.

Z tej okazji I Régiment de cheveau-légers (Polonais) de la Garde Impériale miał swój dzień otwarty, podczas którego prowadzona była rekrutacja do oddziału. Tych, którzy nie zdążyli do nas owego dnia dołączyć zapraszamy na strony szwoleżerów, jak też do działu rekrutacja. Przypominamy jedynie, że  ochotnicy w wieku minimum 18 lat, winni wykazać się zdrowiem koniecznym dla znoszenia trudów kampanii, odpowiednią tężyzną fizyczną, umiejętnością jazdy konnej w zakresie co najmniej podstawowym (jazda kłusem), oraz zainteresowaniem historią wojskowości, z uwzględnieniem historii jednostki. Osoby spełniające wymogi, zostaną intensywnie przeszkolone, celem przygotowania do udziału w bataliach napoleońskich w okresie ich dwusetnych rocznic.

Miłą kolekcję zdjęć Jacka Owczarczaka (w tym to po prawej) można obejrzeć w naszej Cyfrowej galerii. Zapraszamy do oglądania.

 

Jak podawał przygotowany przez Stowarzyszenie Artylerii Dawnej informator, obok szwoleżerów gwardii, w pokazie udział wzięły następujące grupy:

Stowarzyszenie Historyczne Wielka Czerwona Jedynka (Big Red One)

Grupa powstała w listopadzie 2004 roku. Jesteśmy naj­większym stowarzyszeniem w Polsce promującym histo­rię U.S. Army z czasów II Wojny Światowej. Członkowie naszej grupy odtwarzają żołnierzy kompanii B z 18 pułku amerykańskiej 1 Dywizji Piechoty – od jej godła nazwana Big Red One. Jednostka walczyła w czasie 2 wojny świato­wej od Algierii do Czechosłowacji. Chcemy pokazać wkład

Stanów Zjednoczonych w zwycięstwo w II Wojnie Świa­towej, zaprezentować sylwetki żołnierzy amerykańskich,

ich sprzęt, uzbrojenie i nieco inny, „nieeuropejski” styl bycia.

Grupa jest stowarzyszeniem historycznym liczącym trzy­dziestu czterech członków, dysponuje czterema pojazda­mi z epoki (trzy Jeep Willys oraz ciężarówka Dodge WC-51). Ozdobą stowarzyszenia i jego działalności ściśle wojskowej jest sekcja żeńska, odtwarzająca cywilów z lat czterdziestych.

Stowarzyszenie jako jedyne z Polski wzięło udział w ofi­cjalnych uroczystościach na cmentarzu amerykańskim w Normandii podczas 65 rocznicy lądowania aliantów.

Braliśmy udział w zdjęciach do serialu „Tajemnica Twier­dzy Szyfrów”, odcinków programu „Magazynek” TVN Historia-Discovery, wcieliliśmy się także w żołnierzy 101 Dywizji Powietrznodesantowej, występując w wideoklipie popularnej grupy muzycznej „Sabaton”.

www.bigredone.pl

Drużyna „Czarny Wąż”

Drużyna Wojowników i Rzemieślników Wczesnego Średniowiecza – „Czarny Wąż”, to grupa przyjaciół zafascy­nowanych kulturą Wikingów i Słowian. Staramy się jak najwierniej odtwarzać życie codzienne oraz kulturę mate­rialną sprzed 1000 lat. Uczestnicząc w wielu spotkaniach historycznych i warsztatach rzemiosł na terenie całego kra­ju stale poszerzamy naszą wiedze. Biorąc co roku udział w licznych historycznych wędrówkach, przemarszach i rej­sach replikami ło­dzi skandynaw­skich poznajemy realia życia w interesującej nas epoce i ekspery­mentalnie spraw­dzamy nasz ekwi­punek. W na­szych szeregach znajdują się za­równo mężczyźni jak i niewiasty, parający się różnymi rzemiosłami. Ważnym elementem gru­py jest sekcja bojowa, stale doskonaląca swoje umiejętności w walce. Drużyna chętnie organizuje pokazy edukacyjne propagujące wiedzę na temat wczesnego średniowiecza.

Nadworna Chorągiew Dragońska Imci Pana Zygmunta Fredry Kasztelana Sanockiego Starosty Krośnieńskiego

Ideą naszej grupy jest promowanie historii jako pasji, przygody i rozrywki.

Dragoni byli z pewnością najbardziej elastyczną i wszech­stronną formacją XVII.. Używani byli jako zwykła pie­chota, jako załoga twierdz, eskorta konwojów, mobilne wsparcie ogniowe dla formacji jazdy, do rozpoznania, a czasem również jako lekka jazda pomocnicza.

Formacja ewoluowała. Z idei piechura czasem poruszają­cego się w marszu konno (schyłek XVI w) przeistoczyła się w lekką kawalerię czasami walczącą pieszo (początek XVIII w). Z formacji zachodniego autoramentu umundu­rowanej i walczącej według najlepszych wzorów szwedz­kich i niemieckich, zmieniła się w formację o komendzie i ubiorze w pełni polskim. Taką ją widzimy już za Sobie­skiego pod Wiedniem. Poprzez nasze działania rekon­strukcyjne chcielibyśmy jak najbardziej zbliżyć się do re­aliów życia prostego żołnierza z ówczesnych czasów od ubioru poprzez uzbrojenie i inne wyposażenie jak i sposób prowadzenia działań na polu bitwy i poza nim.

1 Grupa Historyczna Elsen Ruoth Warszawa

Jesteśmy jedną z największych polskich grup rekonstruk­cyjnych zajmujących się okresem wczesnego średniowie­cza. Istniejemy nieprzerwanie od roku 2004 bardzo inten­sywnie uczestnicząc w imprezach rekonstrukcyjnych w kraju i za granicą. Głównym celem istnienia Eisen Ru- oth jest odtwarzanie życia codziennego oraz rzemiosła, w przeciwieństwie do większości innych grup gdzie wal­ka stanowi o sensie istnie­nia. My mamy inne podej­ście, staramy się w naszej rekonstrukcji kłaść jak naj­większy nacisk na popraw­ność historyczną i zdoby­wanie faktycznej wiedzy o interesującej nas epoce, a właściwie epokach, gdyż od pewnego czasu w ra­mach Eisen Ruoth buduje­my również sekcję siedem­nastowieczną, piętnasto- wieczną i japońską. Po wię­cej informacji zapraszam na naszą stronę interneto­wą: eisenruoth.cba.pl

GRH 101 Airborne

Jesteśmy Grupą rekonstrukcji historycznej, zajmującą się od­twarzaniem umundurowania, wyposażenia i życia spado­chroniarzy amerykańskiej 101-szej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Celem naszej organizacji jest studiowanie wyda­rzeń, jakie towarzy­szyły żołnierzom tej formacji podczas kampanii w Nor­mandii, Holandii, Belgii i Niemczech, oraz szerokie propa­gowanie „żywej hi­storii” w czasie zlo­tów i pikników hi­storycznych . W la­tach 2005-2010 bra­liśmy udział w wie­lu rekonstrukcjach batalistycznych, takich jak: pokazy i pik­niki lotnicze w Góraszce i w Krakowie, pikniki historyczne na Forcie Czerniakowskim i w Twierdzy Modlin, rekon­strukcja walk w Arnhem na terenie Poznania, Bitwa Wyrska, D-Day na Helu, Strefa Militarna w Gostyniu (2008, 2009, 2010), Monte Cassino w Ogrodzieńcu (2008, 2009, 2010) oraz Normandia 44 w Bydgoszczy.

Na swoim koncie mamy również wyjazd do Belgii (2010) na rekonstrukcję walk toczących się w Ardenach na przełomie 1944 i 1945 roku, która odbyła się w miejscowości Recogne.

Ponadto Grupa regularnie organizuje manewry we­wnętrzne, w trakcie których ćwiczymy elementy musztry i taktyki piechoty spadochronowej. Grupa liczy w chwi­li obecnej 19 osób (plus ośmiu Przyjaciół Grupy) i stale się rozrasta.

Tomasz Milcarz

Z odtwórstwem historycz­nym związany jestem od 9 lat i od początku swojej działalności zajmuję się rzemiosłem. Przedmiotem moich zainteresowań jest kultura materialna Staro­żytności oraz wczesnego średniowiecza. Wykony­wane przeze mnie repliki ozdób szklanych nawiązu­ją do tych właśnie epok. Pracuję również z innymi materiałami: poza przedmiota­mi ze szkła wytwarzam również wyroby z drewna, meta­lu, kości oraz poroża. Dodatkowo jestem pasjonatem sta­rodawnych metod rozpalania ognia oraz gotowania.

Jager kompanie von Sell, 1807.

Z racji zamieszkiwania na terenach Puszczy Kampinoskiej, interesują nas formacje Jegierskie. I tak odtwarzamy od­dział Lekkiej Piechoty Śląskiej z 1807 roku oraz Jagerkom- pinie 1. Westpreussen Infanterie Regiment 1813. Zaintere­sował nas charakter tej pierwszej jednostki. 200 osobowa kompania sformowana w oblężonej twierdzy Kłodzko (fe- stung Glatz), trochę odmienne mundury i sposób walki. Oraz to, że do tej pory nikt w Europie nie pokusił się o re­konstrukcję Lekkiej Piechoty Śląskiej. Partyzancko-my­śliwska taktyka działania doskonale wpisuje się w nasze za­interesowania. Druga formacja, to także „myśliwi”, tyle, że działający na korzyść swojego regimentu.

„REKO”

To inicjatywa istniejąca gdzieś od przełomu wieków XX i XXI będąca nieformalnym zrzeszeniem ludzi interesują­cych się: żywą historią, arche­ologią eksperymentalną, mili­tariami, dawnymi rzemiosła­mi, modelarstwem (rekon­strukcja historii w miniaturze), grami strategicznymi, techni­ką wojskową i wieloma innymi aspektami zjawiska zwane­go szeroko pojętą rekonstrukcją historyczną.

Obecnie działamy jako GRH między innymi: „Pułku 7 Piechoty Księstwa Warszawskiego”, „Śródmiejskich oddziałów z Powstania Warszawskiego 1944,” Najemni­ków redniowiecza, Milicji i ZOMO… Zapraszamy mło­dzież na spotkania w Pracowni Rekonstrukcji Historycz­nej w Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w MDK-u na ul. Brożka la na Woli.

GRH Frontu Wschodniego „Kalina Krasnaja”

W nieformalny sposób istnieje od 2003 roku.

Nie rekonstruujemy postaci wysokich oficerów czy dowód­ców szczebla politycznego – staramy się wam pokazać w jak najbardziej autentyczny sposób sceny życia z przed lat. Zza sztabowych stołów, z bibliotek uniwersyteckich i sesji egzaminacyjnych nie sposób zauważyć sierżanta, któremu ręce trzęsą się ze strachu lub zmęczenia przed kolejnym szturmem. Z regulaminów nie sposób wyczytać jak niewy­godny jest hełm i jak trudno wybiec z okopu pod gradem kul… Nie chcemy zbliżać się do polityki, nie chcemy mieć nic wspólnego z ide­ologią, która pochło­nęła tak wiele istnień – bo to nie ideologii, ale właśnie tym ist­nieniom należy się pamięć.

Tym co nas zetknęło ze sobą jest pamięć o przeszłości i może dość niezrozumiałe dla innych zainteresowanie Wielkim Krajem, który wiele razy w historii był dla Polski wrogiem, ale również bywało, że i sojusznikiem. Krajem, do którego próżno by szukać miłości, ale nie sposób ukryć fascynacji, zainteresowania i pewnego rodzaju ekscytacji nie pozbawio­nej wszelako krytycyzmu…

Stowarzyszenie Historyczne „Na Posterunku”

Powstało w stycz­niu 2011 r. Celem jaki sobie stawiamy jest jest zachowanie pamięci o funkcjo­nariuszach Policji Państwowej II RP. nawiązujemy rów­nież do tradycji Wojska Polskiego z okresu Września 1939 r. oraz wojny Polsko Bolszewic­kiej 1920 r.

Ściśle współpracujemy z Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r., gdzie wystawiamy Poczet Sztandarowy w czasie uroczystości upamiętniających po­ległych policjantów w Katyniu, Twerze, Miednoje,

Regiment Króla Jego Mości

Jesteśmy grupą ludzi z różnych stron Polski, interesujących się rekonstrukcją historyczną. Odtwarzamy polska piechotę autoramentu zachodnioeuropejskiego – muszkie­terów, z czasów panowania Władysława IV Wazy

Król Polski w latach 30-tych XVII wieku wprowadzał refor­my wojska koronnego opartego głównie na kawalerii. Znając możliwości piechoty na zachodzie Europy starał się zwięk­szyć siłę ognia piechoty poprzez tworzenie w kraju oddzia­łów na wzór piechoty zachodnioeuropejskiej lub dokonywa­nie zaciągów odpowiednich oddziałów poza granicami Rze­czypospolitej .

Zwykle takie wojska były zbieraniną różnego rodzaju poszu­kiwaczy przygód, weteranów, najemników, zbiegłych chło­pów, gdzie kadra oficerska była zwykle obcego pochodzenia, najczęściej byli to Niemcy. Można by powiedzieć, że języ­kiem służbowym większo­ści XVII-wiecznych armii był niemiecki. Nasza grupa stara się odtwa­rzać wszelkie aspekty żoł­nierskiego życia z pierwszej połowy XVII wieku. Podsta­wowe uzbrojenie, muszkiety, całe wyposażenie i sprzętu obozowe stworzone zostały na podstawie zachowanych, muzealnych eksponatów.

Wśród nas obecne są i panie, które pomagają w rekon­strukcji życia codziennego, jednocześnie będąc ozdobą Regimentu. Zajmują się szyciem, gotowaniem i umilaniem życia strudzonych walką żołnie­rzy.

Legio I Adiutrix

Członkowie Legio I Adiutrix zajmują się rekonstrukcją czasów starożytnych od okre­su Grecji klasycznej do póź­nej starożytności. Grupa dzia­ła na terenie całego kraju, od Rzeszowa do Szczecina.

Główny kierunek to rekon­strukcja legionu rzymskiego z terenów naddunajskich z po­czątku II w. n.e., choć w grupie znajdują dla siebie miejsce hoplici greccy i kartagińscy, wo­jownicy celtyccy i germańscy.

Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”

Istniejemy od marca 2005 roku, uczestnicząc w rekonstruk­cjach i inscenizacjach batalii organizowanych w kraju i za granicą. Celem naszego stowarzyszenia jest pokazanie wszystkich aspektów życia wojskowego i obozowego oraz obyczajów panujących w odtwarzanych okresach historycz­nych. Zainteresowani jesteśmy kultywowaniem tradycji bro­ni i barwy, oraz upowszechnianiem historii oręża polskiego.

Do chwili obecnej stowarzyszenie brało udział w kilkudzie­sięciu imprezach i samo było też organizatorem kilku im­prez, miedzy in­nymi cyklicznie odbywającej się w Warszawie in­scenizacji „Nocy listopadowej”, czy współorga­nizatorem „Bi­twy o Olszynkę Grochowską”. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi i prywatnymi, utrzy­muje także przy jacielskie kontakty z innymi grupami rekon­strukcji historycznej.

Naszą ambicją jest rekonstrukcja i przedstawienie wszyst­kich możliwych typów i rodzajów dawnej broni artyleryj­skiej, zarówno prochowej jak i maszyn miotających od cza­sów antyku aż do końca okresu tzw. Artylerii odprzodowej. Stowarzyszenie skupia ludzi należących do różnych grup hi­storycznych zajmujących się rekonstrukcją jak i osoby do­piero zaczynające swoja przygodę z odtwarzaniem historii.

Podczas Nocy Muzeów prezentujemy: powstanie listopa­dowe, epokę napoleońską oraz husytów.

www.oldartillery.pl

Warszawska Komandoria Ubogich Rycerzy Chrystusa I Świątynii Salomona (Templariuszy)

Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej odtwarzającą Zakon Templariuszy. Działamy od września 2007 r. i dziś ekipa liczy kilkanaście osób, zarówno starych wyjadaczy, jak i ludzi którzy dołączyli w trakcie, zafascynowani ru­chem rycerskim i historią Templariuszy. Dlaczego właśnie Templariu­sze tak bardzo nas zaciekawili? Z pewnością jednym z głów­nych powodów jest historia zakonu, która zawiera to wszystko co powinno znaleźć się w dobrym, trzymającym w napięciu filmie historycz­nym: ideały rycerskie, bogac­two, władzę, bohaterskie wal­ki w Ziemi więtej i tragiczny koniec.

Kładziemy duży nacisk na historyczność opierając się na źródłach historycznych takich jak: Reguła Templariuszy, fragmenty kronik ich dotyczą­cych i ryciny. Oczywiście dodatkowo korzystamy z na­ukowych książek i publikacji. A w sezonie letnim bierze­my udział w wielu turniejach rycerskich i robimy to, co Templariusze umieli najlepiej – walczymy.