Dekret woltyzerski napoleona

Dekret woltyżerski Napoleona

Kompania Woltyżerów Piechota Skomentuj

Dekret woltyzerski napoleona

Kornet piechoty liniowej i oficer woltyżerów.

Zapraszamy do przeczytania tłumaczenia rozkazu Napoleona Bonapartego odnośnie utworzenia kompanii woltyżerskich. Zostało ono przetłumaczone z francuskiego przez Woltyżera Nipiego w miarę jego możliwości. Zachęcamy do zapoznanie się z oryginałem w języku francuskim. Znaleźć można tekst francuski pod tym linkiem: http://www.institut-strategie.fr/ i poszukać tekstu numer 500[1]

Zarządzenie o utworzeniu kompanii woltyżerów w każdym batalionie piechoty

Paris, 22 ventôse an XII (13 mars 1804)

 

Titre 1er – Organizacja kompanii woltyżerskich

 

ARTYKUŁ PIERWSZY

W każdym batalionie, każdego regimentu piechoty lekkiej znajdzie się jedna kompania, która będzie mianowana kompanią woltyżerów.

 

ART. 2.

Kompania ta złoży się z ludzi dobrze zbudowanych, żwawych i zrę­cznych, ale niewysokich. Podoficerowie i żołnierze, którzy będą do niej skie­rowani, nie mogą mierzyć ponad 1 metr 598 millimetrów (4 pieds 11 po­uces), zaś oficerowie 1 metr 625 millimetrów (5 pieds).

 

ART. 3.

Kompania ta będzie używana do walki pieszej i skomponowana jak nastepuje: 1 kapitan, 1 porucznik, 1 podporucznik, 1 starszy sierżant, 4 sier­żantów, 1 furier, 8 kaprali, 104 woltyżerów, 2 muzyków ; razem, 123.

W miejsce doboszów, kompania taka jako instrumenty sygnałowe otrzyma małe rożki myśliwskie zwane kornetami (cornets).

 

ART. 4.

Oficerowie tych kompanii będą wzięci z macierzystego pułku, z zachowaniem odpowiedniej rangi, , po przedstawieniu trzech kandyda­tów Ministrowi Wojny, przez Pułkownika. Oficerowie ci zostaną zastąpieni w swych pierwotnych kompaniach. W ten sposób liczba oficerów w Batalio­nie będzie zwiększona o jednego kapitana, porucznika i podporucznika.

 

ART. 5.

Liczba podoficerów w każdym batalionie wzrosnie o jednego star­szego sierżanta, czterech sierżantów, furiera i ośmiu kaprali; ale siła bata­lionu, poza trzema dodanymi oficerami, ma pozostać taka jak w rozporządzeniu organizacyjnym z roku XII. W efekcie siła każdej kompanii piecho­ty lekkiej, z wyjątkiem grenadierskiej (carabiniers), zostanie zmniejszona o piętnastu ludzi.

 

 

TITRE II – Uzbrojenie, Wyposażenie i Instrukcje dla Woltyżerów.

 

ART. 6.

Woltyżerowie wyposażeni będą w szablę piechoty (tasak) oraz lekki karabin, model dragoński.

Oficerowie i podoficerowie będą mieli, zamiast karabinu, karabinek skró­cony.

 

ART. 7.

Woltyżerowie odziani będą jak piechota lekka; będą posiadać znaki swojego rodzaju broni; kołnierz żółty.

 

ART. 8.

Woltyżerowie będą w specjalnych sytuacjach transportowani przez oddziały konne, o ile wymagać będą tego okoliczności, będą ćwiczeni w jeź­dzie na końskim zadzie, za siedzącym w siodle kawalerzystą; zwinnym ze­skakiwaniu; szybkim formowaniu się, i biec u boku jeźdźca w kłusie.

Woltyżerowie będą także szkoleni w strzelaniu szybkim i bardzo celnym.

 

 

Titre III – Formowanie pierwszych kompanii woltyżerskich

 

ART. 9.

Oficerowie i podoficerowie kompanii woltyżerskich będą mianowa­ni albo zgodnie z artykułem 4; albo, w przypadku oficerów, Pierwszy Konsul mianuje ich zastępstwo, i weźmie ich bądź z ich oddziału, bądź z zewnątrz.

Podoficerowie będą nominowani przez pułkownika po prezentacji, uczy­nionej przez kapitana woltyżerów, trzech kandydatów na każde stanowisko, ale zawsze z zaleceniem by mieli oczekiwany wzrost.

 

ART. 10.

Zostanie wybranych, przez każdego kapitana woltyżerów, czter­dziestu ośmiu żołnierzy z całego batalionu, po sześciu z każdej kompanii ; nie rozdzieli tych wziętych, dwunastu ludzi najmniejszych w każdej kompa­nii; uformują oni centrum i czoło kompanii.

 

ART. 11.

Kompanie woltyżerów będą złożone z poborowych z lat XI i XII, wziętych spomiędzy tych którzy byli zwolnieni z maszerowania z uwagi na braki i niedobory, ale tylko tych silnych i zdrowych. Kontyngent każdego departamentu jest określony zgodnie z podstawą zawartą w rozporządzeniu z 29 fructidora roku XI.

 

ART. 12.

W roku XIII i następujących zamierza się pobrac z kazdego depar­tamentu kontyngent specjalnie dla kompanii woltyżerskich. Kontyngent ten będzie wybrany spomiędzy poborowych o wzroście mniejszym niż 1 metr 598 millimetrów. Projektuje się spłacić nakłady, które zostały poniesione w związku z wykonaniem zarządzenia z 29 fructidora roku XI.

 

 

Titre IV – Pobory Kompanii Woltyżerów

 

ART. 13.

Płaca w kompaniach woltyżerskich będzie taka sama jak w kompa­niach grenadierskich.(carabiniers)

 

ART. 14.

Upoważniam Ministra Wojny do wykonania tego rozporządzenia.

 

BONAPARTE[1] Oryginalny tekst dekretu, nie jest już dłużej dostępny pod podanym adresem. Po ustaleniu nowego odnośnika, łącze zamienimy. Można go wskazać tak na forum, jak i w komentarzu do niniejszego artykułu.